Algemene voorwaarden:

voor dienstverlening van Mamacoach Elisabeth

 

Artikel 1. Definities

MAMACOACH ELISABETH is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het aanbieden van persoonlijke coaching (offline en online), online coachingtrajecten, memberships en programma’s, live bijeenkomsten zoals workshops, lezingen, (meerdaagse) events en dergelijke.

 1. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet handelend ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf, die gebruik maakt van de diensten van MAMACOACH ELISABETH.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen MAMACOACH ELISABETH en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door MAMACOACH ELISABETH en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door MAMACOACH ELISABETH ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Websites www.elisabethvandenbos.nl / www.mamacoachelisabeth.nl  .

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en MAMACOACH ELISABETH gesloten overeenkomsten waarbij MAMACOACH ELISABETH diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met MAMACOACH ELISABETH overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

 

Artikel 3. De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Klant kan middels mondeling of schriftelijk /mail contact een overeenkomst aanvragen voor een individueel op maat gemaakt coachtraject
 3. Klant kan tevens bestellingen doen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling, bijv. een online cursus of het voldoen van een betaling.
 4. Als MAMACOACH ELISABETH een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. MAMACOACH ELISABETH kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van MAMACOACH ELISABETH dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij MAMACOACH ELISABETH deze schriftelijk bevestigt.
 6. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door MAMACOACH ELISABETH.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. MAMACOACH ELISABETH zal zich inspannen de diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. MAMACOACH ELISABETH heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal MAMACOACH ELISABETH de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door MAMACOACH ELISABETH worden doorbelast aan Klant.
 4. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MAMACOACH ELISABETH aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan MAMACOACH ELISABETH worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MAMACOACH ELISABETH zijn verstrekt, heeft MAMACOACH ELISABETH het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 5. De Klant draagt er zorg voor dat MAMACOACH ELISABETH zijn diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant MAMACOACH ELISABETH hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. MAMACOACH ELISABETH dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

 

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen MAMACOACH ELISABETH en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het gebruikelijke tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van MAMACOACH ELISABETH op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen MAMACOACH ELISABETH en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

 

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. MAMACOACH ELISABETH is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat MAMACOACH ELISABETH goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is MAMACOACH ELISABETH bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is MAMACOACH ELISABETH gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7. Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst is mogelijk tot 14 dagen na aangaan van de overeenkomst. Indien de annulering plaatsvindt binnen deze termijn, doch 48 uur voor de aanvang van de uitvoering van de diensten, dan is Klant verplicht 50% van de overeengekomen honorering te betalen.
 2. Annulering van de Overeenkomst is tot 14 dagen na aangaan van de overeenkomst mogelijk indien de Overeenkomst op afstand tot stand is gekomen en Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf.
 3. Annulering kan niet meer geschieden indien een mail is verzonden, inhoudende dat het Product/online dienst verzonden is, waarbij het tijdstip van ontvangst van dit bericht door Klant als leidend geldt.
 1. Indien Klant is verhinderd om op de afgesproken datum en tijdstip op onze afspraak aanwezig te zijn (hetzij op praktijkadres, hetzij telefonisch of via Skype) dan dient Klant MAMACOACH ELISABETH hiervan zo snel mogelijk telefonisch (06-29186213 )op de hoogte te stellen.
 2. Indien Klant niet 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan MAMACOACH ELISABETH doorgeeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, dan is MAMACOACH ELISABETH gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan Klant in rekening te brengen, alsook de desbetreffende afspraak te laten vervallen.

Corona en restitutie:

Deelnemen aan een MAMAZ get away weekend of andere fysieke bijeenkomst is te allen tijde op eigen risico. Indien een weekend of bijeenkomst niet door kan gaan door overheidsbepalingen, wordt de datum verplaatst. Als je zelf klachten hebt, mag je niet deelnemen. Indien er door MAMACOACH ELISABETH al kosten gemaakt zijn kan er dan geen restitutie gegeven worden voor gekochte tickets of aanmeldingen.

Artikel 8. Kosten, honorering en betaling

 1. Voordat de coaching of een online programma aanvangt, deelt MAMACOACH ELISABETH de klant mondeling, schriftelijk of via de website mede welke tarieven er gelden.
 1. Alle genoemde bedragen in de offerte of op de website zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. MAMACOACH ELISABETH heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Betaling geschiedt via IDeal, automatische incasso of op factuurbasis. Afhankelijk van het soort coaching dat aangevraagd wordt.
 4. Alle facturen dienen te worden betaald met inachtneming van een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 5. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan MAMACOACH ELISABETH mede te delen.
 6. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien MAMACOACH ELISABETH besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 7 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform de alsdan geldende regelgeving dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. MAMACOACH ELISABETH is niet aansprakelijk voor schade, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 1. MAMACOACH ELISABETH is niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan door het annuleren van een Training/Coachingsafspraak.
 2. MAMACOACH ELISABETH is niet aansprakelijk voor het al dan niet opvolgen en/of interpreteren door de Klant van aanbevelingen in het schriftelijke materiaal en/of van mondelinge aanwijzingen tijdens of na de (online)Training/Coaching of Workshop.
 1. MAMACOACH ELISABETH is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden.
 1. MAMACOACH ELISABETH is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 2. MAMACOACH ELISABETH is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.
 3. Indien MAMACOACH ELISABETH aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van MAMACOACH ELISABETH met betrekking tot haar diensten. MAMACOACH ELISABETH is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 4. De aansprakelijkheid van MAMACOACH ELISABETH is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien MAMACOACH ELISABETH niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.

Overige: Deelname aan retreats /(meerdaagse) events
MAMACOACH ELISABETH is niet aansprakelijk voor letsel van deelnemers. Reis- en annuleringsverzekeringen dienen zelf aangeschaft te worden. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de reis van- en naar de locatie van de georganiseerde retreats en (meerdaagse) events.

 

Artikel 10 Het MAMAZ Membership

 1. De overeenkomst voor het MAMAZ membership komt tot stand voor een periode van minimaal 1 maand of meerdere maanden indien gebruik wordt gemaakt van een aanbiedingstarief over langere periode. Indien een aanbiedingstarief van toepassing is, kunnen andere voorwaarden gelden.
 2. Bij het aangaan van een MAMAZ membership, geeft de klant door middel van een iDeal betaling of machtiging akkoord om maandelijks of jaarlijks te incasseren (volgens SEPA machtiging). Betalingspartner Mollie slaat dit mandaat op. Dit is volgens de richtlijnen voor het geven van een mandaat voor vervolgbetalingen. Met Mollie heeft MAMACOACH ELISABETH een gebruikersovereenkomst volgens de AVG richtlijnen. 
 3. De eerste 14 dagen van het membership is een proeftijd. Bedenk je je in die periode? Dan kan je je membership beëindigen door een mail te sturen naar elisabeth@mamacoachelisabeth.nl Blijf je member? Dan wordt in de maand na de eerste volwaardige betaling het welkomstpakket verstuurd.
 4. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging. Opzeggen van een membership doe je een maand voordat je membership afloopt. Betaal je per jaar? Dan wordt het elk jaar met een jaar verlengd. Je hebt in beide gevallen 14 dagen opzegtermijn, houd daar dus rekening mee als je per jaar betaalt. Opzegging dient ten minste 14 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend via de e-mail t.a.v. elisabeth@mamacoachelisabeth.nl.
 5. De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, het gekozen aantal maanden voor de overeenkomst is hierbij leidend.
 6. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan MAMACOACH ELISABETH te melden.
 7. In geval van wanbetaling van de klant heeft MAMACOACH ELISABETH behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 8. De Overeenkomst eindigt van rechtswege met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade indien:
  1. Het faillissement van Klant of MAMACOACH ELISABETH wordt aangevraagd dan wel wordt uitgesproken;
  2. Klant (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of aan haar (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
  3. Klant onder curatele of bewind is gesteld, dan wel MAMACOACH ELISABETH haar activiteiten staakt. 
 9. Ongeacht het overige bepaalde in de Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen:
  1. openstaande betalingen;
  2. intellectuele eigendomsrechten;
  3. aansprakelijkheid.
 10. In geval van beëindiging van de Overeenkomst staakt MAMACOACH ELISABETH het verlenen van Diensten nadat de laatst betaalde termijn verstreken is.

 

Artikel 11. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van MAMACOACH ELISABETH, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van MAMACOACH ELISABETH zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van MAMACOACH ELISABETH, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal MAMACOACH ELISABETH overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die MAMACOACH ELISABETH heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. MAMACOACH ELISABETH verplicht zich tot geheimhouding van alle, in het kader van de overeenkomst door de Klant aan MAMACOACH ELISABETH verstrekte, gegevens. Alles dat door een Klant gezegd wordt tijdens een (online) training of Coachingsafspraak valt onder de geheimhoudingsplicht van MAMACOACH ELISABETH en elke door MAMACOACH ELISABETH ingeschakelde Coach/Trainer. MAMACOACH ELISABETH kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
 2. MAMACOACH ELISABETH draagt er zorg voor dat alle verwerkingen van persoonsgegevens van Klant conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn. Dit houdt onder andere in dat MAMACOACH ELISABETH enkel persoonsgegevens verzameld op grond van een van de toegestane rechtsgronden en dat Klant te allen tijde een verzoek kan indienen bij MAMACOACH ELISABETH tot verwijdering van zijn persoonsgegevens.

 Artikel 13. Intellectueel eigendom

 1. MAMACOACH ELISABETH behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle diensten, waaronder deelname aan online programma’s, zijn niet deelbaar of overdraagbaar, tenzij anders vermeld.
 3. MAMACOACH ELISABETH van gegevens. Klant zal MAMACOACH ELISABETH vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

Artikel 14. Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, maar in elk geval binnen veertien dagen na het ontstaan van de klacht, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij MAMACOACH ELISABETH.
 1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan elisabeth@mamacoachelisabeth.nl

 

Artikel 15. Identiteit van MAMACOACH ELISABETH

 1. MAMACOACH ELISABETH is bij de KvK geregistreerd onder nummer 56430493 en draagt btw-identificatienummer NL002195505B10. MAMACOACH ELISABETH is gevestigd aan Iepenstraat 33 (1971 JJ) te IJmuiden.
 2. MAMACOACH ELISABETH is per e-mail te bereiken via elisabeth@mamacoachelisabeth.nl of middels de Website www.mamacoachelisabeth.nl en telefonisch op 06 29 18 62 13.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen MAMACOACH ELISABETH en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen MAMACOACH ELISABETH en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Holland of door de bevoegde rechter van het Arrondissement van de woonplaats van Klant.